How to pronounce crown (audio)


2. noun tiara for royalty

Crown synonym for noun tiara for royalty

Crown Synonyms:

➜ 6. verb hit, usually on head

Crown synonym for verb hit, usually on head

⇕ Crown Page Information

Synonym for Crown Page Statistics